DEGIRO ochrana soukromí & cookies

Společnost DEGIRO respektuje a chrání vaše soukromí. Tuto stránku můžete navštívit také anonymně. DEGIRO nemá zájem o jména nebo jiné údaje, které vypovídají o identitě návštěvníků těchto webových stránek. Údaje o vás nebo vašem počítači jsou proto registrovány pomocí cookies nebo jiných prostředků výlučně z technických důvodů nebo v rámci toho, když se stáváte zákazníkem společnosti DEGIRO.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Co to jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají přímo Vás nebo mohou být použity pro Vaši identifikaci.

Jako klient společnosti DEGIRO nám poskytujete některé z Vašich osobních údajů, včetně Vašeho jména, telefonního čísla, e-mailové adresy. To samé se může týkat také IP adres, které mohou být za určitých okolností využity k Vaší identifikaci.

V případě otevření účtu pro právnickou osobu či profesionálního klienta, shromažďujeme také osobní údaje zainteresovaných jednotlivců jako například ředitelů, UBO, autorizovaných zástupců apod.

Co přesně myslíme zpracováním?

Zpracování je pojem vyplývající ze zákona. Jedná se o velmi široký pojem, který se týká přijatých opatření v souvislosti s Vašimi osobními údaji jako jsou: shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo provedení změny, vyhledávání, konzultování, využívání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

Kdykoli DEGIRO provádí jakékoli zpracování osobních údajů, činí to v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Proč shromažďujeme osobní údaje?

DEGIRO shromažďuje osobní údaje z následujících důvodů:

 • Dodržování zákona;
 • Marketingové aktivity; a
 • Plnění smluvních závazků.

DEGIRO jako investiční společnost má celou řadu regulačních povinností, které vyžadují zpracování údajů o klientovi; identifikace zákazníka je jedním z hlavních důvodů, pro které shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje. Kromě toho, pokud se lidé obrátí na společnost DEGIRO, aby požádali o další informace nebo se stali klienty společnosti DEGIRO, musí DEGIRO kontaktovat tohoto klienta či potenciálního klienta nebo si vyžádáte zasílání našich periodických newsletterů. DEGIRO také může mít smluvní závazky, což znamená, že je potřeba zpracovávat údaje svých klientů k plnění těchto povinností.

Buďte však ujištěni, že když společnost DEGIRO zpracovává osobní údaje svých klientů, dělá to s využitím minimálního množství údajů, které je potřeba pro splnění daného cíle.

K čemu používáme osobní údaje?

DEGIRO může s Vašimi osobními údaji provádět například následující:

Klientská smlouva

Zákon vyžaduje, abychom ověřili totožnost našich klientů a bez těchto informací by Vám společnost DEGIRO nemohla poskytovat své služby. Na základě Vašich osobních údajů můžeme například:

 • Kontakovat klienta
 • Provést příslušné kontroly, abychom se ujistili, že jste oprávněni stát se klientem společnosti DEGIRO.
 • Ověřit a zkontrolovat Váš požadavek stát se naším klientem nebo změnit Váš profil.
 • Uchovávat Vaše údaje v naší správě a aktualizovat je, pokud dojde ke změnám.
 • Spravovat Váš profil.

Snížování rizika

Sdílíme odpovědnost za bezpečnost a stabilitu finančního sektoru. Máme také zodpovědnost vůči Vám a všem našim klientům. Vaše osobní údaje proto používáme ke snížení rizik.

Můžete si všimnout například:

 • Pokud riziko na Vašem účtě překročí povolené limity, budeme Vás kontaktovat, abychom Vám umožnili navrátit vše zpět do povolených limitů.

Možná si nevšimnete většiny z níže uvedených bodů, ale vše je také učiněno pro Vaši ochranu:

 • Při návštěvě našich stránek zjišťujeme Vaši IP adresu. Tuto informaci lze využít v případě, že vznikne spor o to, kdo přistupuje k Vašemu účtu nebo v případě zabezpečení společnosti, například jako preventivní opatření proti útokům DDoS.
 • Zajišťujeme vysokou úroveň bezpečnosti a investujeme do zdrojů, které chrání jak naši společnost tak i Vás proti všem druhům kriminální činnosti.
 • Provádíme interní kontroly kvality, které mají za úkol odhalit možné problémy, rizika a testujeme, zda je zajištěno řádné plnění právních předpisů.
 • Provádíme příslušný regulační reporting.
 • Zajišťujeme, abychom zůstali zdravou společností (risk management).

Právní povinnosti

Existuje řada právních závazků, které musí společnost DEGIRO jako investiční firma dodržovat.

 • Identifikace klientů: zjistíme, kdo jste, a ujistíme se, že máte dostatečné znalosti, které nám umožňují nabízet naše služby.
 • Poskytujeme Vaše osobní údaje konkrétním organizacím, které jsou oprávněny požadovat tyto informace jako například daňové úřady, finanční dohled nebo v případě, kdy jsme ze zákona povinni tyto informace sdílet například během vyšetřování trestného činu.
 • Máme také řadu povinností v rámci právních předpisů proti praní špinavých peněz.

Marketingové aktivity

U DEGIRO Vás rádi průběžně informujeme. Například pomocí e-mailů, newsletterů, různých nabídek nebo aktualizací našeho WebTraderu či mobilní aplikace.

 • Můžeme například shromažďovat Vaše vyhledávací dotazy na webových stránkách společnosti DEGIRO, abychom zajistili, že naše Centrum nápovědy bude aktuální s ohledem na potřebu klientů. Tyto informace jsou anonymní, takže nikdo není schopen zjistit, který klient vyhledává tyto informace.
 • Používáme anonymní údaje, abychom zajistili efektivitu našich marketingových kampaní.

Pokud preferujete nepřijímat některé z těchto informací, neváhejte se obrátit na zákaznické oddělení nebo se odhlásit z odběru prostřednictvím daného tlačítka v e-mailu.

Zlepšovat a inovovat

Můžeme také použít osobní údaje pro analytický výzkum, což nám umožňuje nalézt lepší řešení a zajistit, že budeme i nadále inovativní.

Když provádíme tyto průzkumy, používáme minimální vyžadované množství údajů a děláme to tak, aby vaše informace byly pseudonymizované nebo anonymizované.

Google Analytics

Za účelem zajištění snadného používání webových stránek firmy DEGIRO pro klienty a vyhodnocování úspěšnosti kampaní využívá DEGIRO službu Google Analytics. Společnost DEGIRO podepsala smlouvu o užívání této služby a zajistila, že údaje budou co nejvíce anonymizovány, což zahrnuje maskování některých IP adres.

Od koho máme osobní údaje?

Můžeme mít (některé) osobní údaje o každém, kdo má kontakt s DEGIRO. Pokud zažádáte o více informací, ukládáme informace, které jsou poskytovány během této žádosti.

Ze zákona vyžadujeme osobní údaje týkající se všech našich klientů. Tyto informace jsou shromažďovány při registraci nebo jsou vyžadovány v případě potřeby.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Údaje o vás

To zahrnuje Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že jste korporátním klientem, shromážďujeme informace o Vaší společnosti nebo nadaci. Pokud otevřete účet pro nezletilou osobu nebo společný účet, shromažďujeme také informace týkající se sekundárních majitelů účtů. Vyžadujeme také kopie Vašeho občanského průkazu a osobních čísel jako je Vaše daňové identifikační číslo či jiné příslušné identifikátory.

Historie transakcí

Vedle osobních údajů, které má společnost DEGIRO ve vztahu ke klientům, vedeme i protokol historie o transakcích a objednávkách.

Historie kontaktů

Vedeme záznamy časů, kdy jste kontaktovali společnost DEGIRO, včetně telefonních záznamů, e-mailů nebo jiných způsobů, jakými jste s námi komunikovali.

Návštěvy webových stránek a použití aplikace

V případě, že navštívíte web DEGIRO, shromáždíme i využitou IP adresu. V případě použití Vaší IP adresy, například prostřednictvím služby Google Analytics, se to bude provádět anonymně.

Externí zdroje dat

Existují případy, kdy společnost DEGIRO využije poskytnuté externí údaje, například při kontrole u příslušné obchodní komory nebo v případě, že je vyžadována kontrola úvěru.

V případě, že společnost DEGIRO provádí úvěrové kontroly (BKR), bude na tyto informace použita nejpřísnější diskrétnost. Každá osoba, která má přístup k těmto informacím, tak činí pouze při plnění své povinnosti při dodržování příslušného nařízení o ochraně údajů. V případě, že máte dotazy ohledně toho, kdy jsou kontroly BKR prováděny, kontaktujte zákaznické oddělení společnosti DEGIRO.

Citlivé osobní údaje

Citlivé osobní údaje zahrnují například identifikační daňové číslo, historii trestních činů, biometrické údaje, politické přesvědčení, sexualitu nebo etnický původ atd. Je-li nezbytné zpracování citlivých osobních údajů, platí pro ně přísnější pravidla.

Ve společnosti DEGIRO nikdy nevyužíváme citlivé údaje týkající se zdraví, náboženských přesvědčení, politických či filozofických přesvědčení, sexuální orientace nebo etnického původu.

Máme právní povinnost identifikovat své klienty a proto k tomuto účelu vyžadujeme daňové identifikační číslo.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

V zásadě nesdílíme vaše informace s nikým. Je možné, že můžeme sdílet osobní údaje v rámci skupiny, jejíž je DEGIRO součástí. Všichni členové skupiny, jejíž součástí je DEGIRO, mají stejně přísnou politiku ochrany osobních údajů. Policie, soudy, regulační orgány a daňové úřady mohou od nás také vyžadovat informace z právních důvodů. Postupujeme však takovým způsobem, abychom zajistili, že jakékoliv sdílení informací je legální a přiměřené.

Poskytovatelé služeb

V případě, že využijeme poskytovatele služeb, který bude asistovat DEGIRO, budeme se snažit Vás informovat o využití třetí strany a omezit sdílení osobních informací striktně pouze k tomu, k čemu je to potřeba pro konkrétní zadání.

S ostatními společnostmi, pokud o to požádáte

Jsou případy, kdy budeme sdílet Vaše osobní údaje s jinými společnostmi pouze, pokud o to výslovně požádáte. Jakmile bude hotovo, smluvně specifikujeme, že tyto informace sdílíme.

Vládní a regulační orgány

Existují případy, kdy obdržíme žádosti o poskytnutí informací týkajících se našich klientů. Jako investiční společnost regulovaná v Nizozemsku jsme povinni dle zákona poskytnout regulačním orgánům požadované informace. Navíc máme zákonné povinnosti, které vyžadují, abychom sdíleli informace s vládními a příslušnými právními orgány. Na tyto orgány se také vztahují stejné předpisy o ochraně údajů, které aplikuje společnost DEGIRO.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost

Investujeme spoustu času a zdrojů, abychom zajistili, že naše systémy a Vaše osobní údaje budou mít zajištěny příslušná bezpečnostní opatření. V případě, že dojde k narušení našich systémů, oznámíme to příslušným orgánům a zajistíme i to, aby si toho byli vědomi i naši klienti.

Diskrétnost

Všichni naši zaměstnanci podepsali dohodu o zachování diskrétnosti, přijali interní kodex chování a dodržují přísahu nizozemského bankéře (Dutch Banker’s Oath). Navíc pouze autorizovaný personál je oprávněn prohlížet a zpracovávat Vaše osobní údaje.

Dozor

 • Jsme pod dohledem nizozemského úřadu pro ochranu údajů (Autoriteit Persoonsgegevens), abychom zajistili dodržování zákona o ochraně osobních údajů.
 • DEGIRO provozuje své služby pod dohledem Nizozemského úřadu pro finanční trhy (AFM) a pod obrezřetnostním dohledem centrální banky v Nizozemsku (DNB).

Zobrazení, vymazání, přenositelnost nebo změna vašich osobních údajů

Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje o vás DEGIRO zaznamenalo, můžete nás kontaktovat, abyste tak mohli uplatnit Vaše ‘právo na přístup‘. Obraťte se prosím na zákaznické oddělení DEGIRO a do 4 týdnů od podání žádosti Vám budou poskytnuty příslušné informace.

Pokud chcete upravit své osobní údaje, můžete kontaktovat zákaznické oddělení společnosti DEGIRO a budete informováni o tom, jak tyto informace upravit.

Jsme finanční institucí s právními závazky, které vyžadují, abychom uchovávali údaje našich klientů dle nizozemského práva po dobu 5 let. Toto pětileté období začíná po ukončení smlouvy s klientem. Pokud požadujete smazání údajů, nejprve zkontrolujeme, zda je to vzhledem k platným zákonným požadavkům možné. Pokud budeme mít povinnost uchovávat tato data, budeme Vás informovat o tom, že v tuto chvíli nemůžeme údaje vymazat a zároveň budeme informovat o tom, kdy budou tyto informace vymazány. V případě, že je možné tyto údaje smazat, učiníme tak a dáme Vám vědět, že tak bylo učiněno.

V případě, že byste chtěli požádat o omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na zákaznické oddělení společnosti DEGIRO, které bude schopno tuto žádost řešit nebo poskytnout další informace.

Kontrola komunikace

Přirozeně chceme, aby byli všichni naši klienti a zájemci o služby DEGIRO obeznámeni se všemi změnami, které plánujeme aplikovat v blízké budoucnosti. Pokud byste tyto e-maily nechtěli dostávat, můžete se odhlásit z odběru pomocí odkazu ve spodní části e-mailu. Vezměte prosím na vědomí, že ohledně určitých informací Vás informovat musíme i za předpokladu, že jste se odhlásili z odběru novinek. Není tedy možné se odhlásit z odběru všech e-mailů po dobu, kdy jste klientem. Budete například informováni o změnách v klientské smlouvě.

Náš pohled na soukromí

U DEGIRO je důvěra našich klientů základem našeho vztahu. Proto se snažíme o to, aby naši klienti měli důvěru ve způsob, jakým nakládáme s jejich osobními údaji. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom zajistili, že Vaše data budou v bezpečí a zpracováváme je pouze tehdy, když k tomu máme oprávnění.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány, protože zákony a předpisy jsou průběžně předmětem změn. Budeme nadále přezkoumávat naše zásady, abychom zajistili, že budou vždy aktualizovány.

Otázky týkající se soukromí

V případě, že máte další dotazy týkající se soukromí nebo osobních údajů, můžete kontaktovat zákaznické oddělení společnosti DEGIRO.

V případě, že si chcete stěžovat na způsob, jakým jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, obraťte se na referenta ochrany osobních údajů prostřednictvím privacy@degiro.cz. Vezměte prosím na vědomí, že při kontaktu s referentem pro ochranu osobních údaje bude toto sdělení zodpovězeno v holandštině nebo angličtině. Úřad pro ochranu údajů poté zkontroluje Vaši stížnost a bude usilovat o řešení.

Pokud si stále myslíte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně dle zákona, můžete kontaktovat Autoriteit Persoonsgegevens a podat stížnost u nich.

Cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho počítače. Cookies zajišťují, aby byl váš počítač rozpoznán serverem společnosti DEGIRO.

Proč používá DEGIRO cookies a web bugs?

Webové stránky nemají paměť. Návštěvník, který surfuje ze stránky na stránku v rámci webových stránek je webovým serverem vždy znovu považován za nového návštěvníka. Cookies zajišťují, že webová stránka rozpoznává váš prohlížeč. Web bugs dělají v podstatě to samé co cookies..

Dělají všechny cookies to samé?

Ne. Mezi cookies jsou rozdíly. Rozlišují se podle funkce, doby trvání a strany, která cookies umísťuje.

Funkce:

Technické cookies jsou nezbytně nutné, aby mohly fungovat webové stránky a určité funkce (technicky) na prohlížeči návštěvníka. Jedná se například o přístup k chráněným nebo zabezpečeným částem webových stránek. Bez tohoto typu cookies některé služby jako například přihlášení, nákupní košík a elektronické platby vůbec nefungují.

Analyzační cookies sbírají informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky. Například které stránky se nejvíc používají a kde se objevují chybová hlášení. Cílem tohoto typu cookies je poskytnout majiteli webových stránek přehled, jak webové stránky fungují a jak je může vylepšit. Tyto cookies také napomáhají vylepšení uživatelského pohodlí pro návštěvníky.

Funkční cookies slouží k zapamatování uživatelských voleb. Jedná se například o volbu uživatelského jména, měny, jazyka nebo regionu. Uživatel pak nemusí vždy znovu zadávat, co je pro něj vhodné a jaké jsou jeho volby. Funkční cookies tak napomáhají vylepšení uživatelského pohodlí pro návštěvníky.

Reklamní cookies se používají k tomu, aby byly reklamní inzeráty co nejvíce zacíleny na určitého uživatele webových stránek, aby se zajistilo, že neuvidí stále tu samou reklamu a aby se měřila účinnost reklamní kampaně. Většinou je umísťují síťové reklamní agentury se svolením správce webových stránek. Registrují, když je stránka navštívena.

Doba trvání

Relační cookies jsou instalováno na počítači návštěvníka a sbírají data tak dlouho, dokud je návštěvník skutečně na webových stránkách. Když svůj prohlížeč zavřete, cookies jsou odstraněny.

Permanentní cookies jsou na váš počítač instalovány na pevně stanovenou (delší) dobu.

Přímé cookie (first party cookie) je cookie, které je propojeno s webovou stránkou, kterou návštěvník navštěvuje v daný okamžik. Jedná se například o cookie společnosti DEGIRO při návštěvě www.degiro.cz nebo spřízněných poddomén.

Cookie třetí strany (third party cookie) je cookie, které je umístěno jinou stranou, než je společnost DEGIRO (majitel navštívené stránky). Jedná se například o inzerenty a (externí) nabídce aplikací, jejichž reklama nebo aplikace je integrována v navštívených webových stránkách.

Co je to web bug?

Web bug je elektronické zobrazení o velikosti jednoho pixelu (1 x 1) nebo tak zvané „bezbarvé GIF“ v kódu webové stránky. Web bugy dělají v podstatě to samé co cookies. Kromě toho se web beacons používají k sledování pohybu uživatelů ze stránky na stránku, aby se dal optimalizovat pohyb na stránkách.

Co mám dělat, když (určitá) cookies nechci?

Přes nastavení svého prohlížeče (například Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla nebo Chrome) můžete označit jestli, a pokud ano která, přijímáte cookies. Místo, kde se nachází toto nastavení, je u každého prohlížeče jiné. Pomocí funkce „nápověda“ na svém prohlížeči najdete přesné místo a způsob nastavení.

Počítejte s tím, že když odmítnete (určitá) cookies, nebudete možná vůbec nebo částečně moci využívat funkce našich webových stránek!

Pokud nechcete dostávat žádná reklamní cookies, můžete na svém prohlížeči aktivovat funkci „do not track“.

Na webové stránce www.youronlinechoices.eu můžete zadat, že nechcete dostávat žádná cookies od reklamních podniků.

K čemu používá společnost DEGIRO vaše osobní údaje?

Na základě vašeho výslovného svolení nebo pokud se stanete zákazníkem společnosti DEGIRO, registruje společnost DEGIRO (osobní) údaje, na které se vás ptala. Bez těchto údajů nemůže a nesmí společnost DEGIRO provozovat svoje podnikatelské činnosti. Společnost DEGIRO a společnosti skupiny DEGIRO používají údaje o vás pro to, aby vám poskytovaly služby, aby vás informovaly o (nových) produktech a službách společnosti DEGIRO a společností ve skupině, dále pro vytváření statistických analýz a pro plnění zákonných povinností.

Všechny telefonické hovory mezi zákazníkem a společností DEGIRO jsou zaznamenávány na zvukový nosič. Tyto záznamy jsou archivovány a používají se pro:

 • dodání důkazu, například v případě různé interpretace nebo sporu týkajícího se obsahu telefonického hovoru;
 • vyšetřování a stíhání (podvody);
 • hodnocení kvality poskytovaných služeb;
 • školení, koučing a hodnocení.

Zodpovědnost

Společnost DEGIRO dbá na to, aby zpracování vašich (osobních) údajů probíhalo způsobem, který splňuje požadavky na zajištění ochrany osobních dat. Společnost DEGIRO dodržuje při všech činnostech ustanovení Zákona na ochranu osobních dat a Zákona o finančním dozoru. Vaše (osobní) údaje nejsou poskytovány třetím osobám vně společnosti DEGIRO a vně společností skupiny DEGIRO bez vašeho výslovného souhlasu, kromě případů vyžadovaných povinnostmi vyplývajícími ze zákona.

Webové stránky třetích osob

Společnost DEGIRO a další společnosti skupiny nejsou odpovědné za opatření na ochranu osobních dat, která dodržují jiné webové stránky, a to ani v případě že jsou tyto spojeny s webovými stránkami společnosti DEGIRO a společností ve skupině hyperlinky nebo jiným způsobem.

Výkon práv

Máte právo nahlížet do svých údajů a pokud je to třeba, opravovat je. Můžete za tímto účelem kontaktovat společnost DEGIRO přes tyto webové stránky.

Rádi vás budeme e-mailem informovat o (nových) produktech a službách společnosti DEGIRO a dalších společností skupiny. Pokud o to nemáte zájem, dejte nám to vědět e-mailem na klienti@degiro.cz

Změny

Společnost DEGIRO si ponechává právo změnit smlouvu o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně sledovat smlouvu o ochraně osobních údajů při návštěvách těchto webových stránek.

Jste toho názoru, že dochází k jednání, které je v rozporu s touto smlouvou o ochraně osobních údajů, nebo jste nespokojeni s jiným aspektem námi poskytovaných služeb? Budeme rádi, když nám to sdělíte. Vaši stížnost vyřídí osoba pověřená dodržováním pravidel ve společnosti DEGIRO. Pokud by pro vás závěr šetření společnosti DEGIRO nebyl uspokojující, můžete se obrátit na Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG v Den Haag (www.kifid.nl).

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.