DEGIRO ochrana soukromí & cookies

Společnost DEGIRO respektuje a chrání vaše soukromí. Tuto stránku můžete navštívit také anonymně. DEGIRO nemá zájem o jména nebo jiné údaje, které vypovídají o identitě návštěvníků těchto webových stránek. Údaje o vás nebo vašem počítači jsou proto registrovány pomocí cookies nebo jiných prostředků výlučně z technických důvodů nebo v rámci toho, když se stáváte zákazníkem společnosti DEGIRO.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

DEGIRO bere soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně, naše prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje data, která od vás shromažďujeme, vysvětluje, proč tato data shromažďujeme, ukazuje, jak se ujišťujeme, že jsou bezpečně uchovávána a vysvětluje vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Toto prohlášení byste si měli pečlivě přečíst, abyste se ujistili, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje.

Kdo jsme? ?

Jsme DEGIRO, finanční společnost registrovaná v Nizozemí, která je správcem údajů tak, jak je definováno v Obecném nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. V případě obecných dotazů nás můžete kontaktovat na adrese klienti@degiro.cz. Pro kontaktování našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů nám můžete zaslat email na privacy@degiro.cz.

.

Sídlo společnosti DEGIRO: flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, Rembrandt Tower - 9. patro, 1096 HA Amsterdam, Nizozemí.

Co je myšleno osobními údaji?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají přímo Vás nebo mohou být použity pro Vaši identifikaci.

Jako klient společnosti DEGIRO nám poskytujete některé z Vašich osobních údajů, včetně Vašeho jména, telefonního čísla, e-mailové adresy. To samé se může týkat také internetových protokolů, neboli IP adres, které mohou být za určitých okolností využity k Vaší identifikaci.

V případě otevření účtu pro právnickou osobu či profesionálního klienta, shromažďujeme také osobní údaje zainteresovaných jednotlivců jako například ředitelů, UBO, autorizovaných zástupců apod.

Co přesně myslíme zpracováním?

Zpracování je pojem vyplývající ze zákona. Jedná se o velmi široký pojem, který se týká přijatých opatření v souvislosti s Vašimi osobními údaji, jako jsou: shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo provedení změny, vyhledávání, konzultování, využívání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, kombinování, omezení, vymazání nebo zničení.

Kdykoli DEGIRO provádí jakékoli zpracování osobních údajů, činí to v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme údaje?

Níže naleznete způsoby, kterými shromažďujeme vaše osobní údaje:

 • Pokud nám poskytnete informace e-mailem, prostřednictvím webu nebo WebTraderu, telefonem, písemně nebo jiným způsobem. Mezi tyto informace patří data, které nám poskytnete při registraci, při přihlášení se o více informací a přihlášení se do propagace nebo průzkumu.;
 • Při návštěvě naší webové stránky automaticky shromažďujeme informace včetně IP adresy. Dále shromažďujeme také informace o vaší návštěvě, včetně úplného pohybu kliknutí a pohybu myší, navštívených stránkách, provedených vyhledávání a další informace o interakci na stránce.;
 • Je možné, že o vás dostaneme informace od ratingových agentur, tato sbírka se provádí v souladu s Klientskou smlouvou.;
 • Pro korporátní klienty budeme také shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné ve vztahu k UBO společnosti.;
 • Pokud nás navštěvujete osobně, pro zajištění bezpečnosti shromažďujeme obrázky návštěvníků pomocí CCTV.;

Proč shromažďujeme osobní údaje?

DEGIRO shromažďuje osobní údaje z následujících důvodů:

 • Dodržování právní a regulační povinnosti;
 • Marketingové aktivity; a
 • Plnění smluvních závazků.

DEGIRO jako investiční společnost má celou řadu regulačních povinností, které vyžadují zpracování údajů o klientovi; identifikace zákazníka je jedním z hlavních důvodů, pro které shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje. Kromě toho existují další právní a regulační povinnosti, které musíme dodržovat, včetně spolupráce se soudy a autorizovanými orgány činnými v trestním řízení a předcházení trestné činnosti a odhalování trestné činnosti. Dále, pokud se lidé obrátí na společnost DEGIRO, aby požádali o další informace nebo se stali klienty společnosti DEGIRO, musí DEGIRO kontaktovat tohoto klienta či potenciálního klienta nebo si vyžádáte zasílání našich periodických newsletterů. DEGIRO má také smluvní závazky, což znamená, že je potřeba zpracovávat údaje svých klientů k plnění těchto povinností.

Když společnost DEGIRO zpracovává osobní údaje svých klientů, dělá to s využitím minimálního množství údajů, které je potřeba pro splnění daného cíle.

K čemu používáme osobní údaje? ?

DEGIRO může s Vašimi osobními údaji provádět například následující:

Klientská smlouva

Zákon vyžaduje, abychom ověřili totožnost našich klientů a bez těchto informací by Vám společnost DEGIRO nemohla poskytovat své služby. Na základě Vašich osobních údajů můžeme například:

 • Kontaktovat vás.
 • Provést příslušné kontroly, abychom se ujistili, že jste oprávněni stát se klientem společnosti DEGIRO.
 • věřit a zkontrolovat Váš požadavek stát se naším klientem nebo změnit Váš profil.
 • Uchovávat Vaše údaje v naší správě a aktualizovat je, pokud dojde ke změnám.
 • • Spravovat Váš profil(y), včetně individuálního rizikového profilu; které jsou založeny na interních zásadách a rozhodnutích klienta.

Snižování rizika

Sdílíme odpovědnost za bezpečnost a stabilitu finančního sektoru. Máme také zodpovědnost vůči Vám a všem našim klientům. Vaše osobní údaje proto používáme k řízení a tím snížení rizik.

Můžete si všimnout například:

 • Pokud riziko na Vašem účtu překročí povolené limity, budeme Vás kontaktovat, abychom Vám umožnili navrátit vše zpět do povolených limitů.

Možná si nevšimnete většiny z níže uvedených bodů, ale vše je také učiněno pro Vaši ochranu:

 • Při návštěvě našich stránek zjišťujeme Vaši IP adresu. Tuto informaci lze využít v případě, že vznikne spor o to, kdo přistupuje k Vašemu účtu nebo v případě zabezpečení společnosti, například jako preventivní opatření proti útokům DDoS.
 • Zajišťujeme vysokou úroveň bezpečnosti a investujeme do zdrojů, které chrání jak naši společnost tak i Vás proti všem druhům kriminální činnosti.
 • Provádíme interní kontroly kvality, které mají za úkol odhalit možné problémy, rizika a testujeme, zda je zajištěno řádné plnění právních předpisů.
 • Ensure that we remain a healthy company (risk management).

Právní povinnosti

Existuje řada právních závazků, které musí společnost DEGIRO jako investiční firma dodržovat.

 • Identifikace klientů: zjistíme, kdo jste, a ujistíme se, že máte dostatečné znalosti, které nám umožňují nabízet naše služby.
 • Poskytujeme Vaše osobní údaje konkrétním organizacím, které jsou oprávněny požadovat tyto informace jako například daňové úřady, finanční dohled nebo v případě, kdy jsme ze zákona povinni tyto informace sdílet například během vyšetřování trestného činu.
 • Máme také řadu povinností v rámci právních předpisů proti praní špinavých peněz.

Marketingové aktivity

U DEGIRO Vás rádi průběžně informujeme. Například pomocí e-mailů, newsletterů, různých nabídek nebo aktualizací našeho WebTraderu či mobilní aplikace.

 • Můžeme například shromažďovat Vaše vyhledávací dotazy na webových stránkách společnosti DEGIRO, abychom zajistili, že naše Centrum nápovědy bude aktuální s ohledem na potřebu klientů. Tyto informace jsou anonymní, takže nikdo není schopen zjistit, který klient vyhledává tyto informace.
 • Používáme anonymní údaje, abychom zajistili efektivitu našich marketingových kampaní.

Pokud preferujete nepřijímat některé z těchto informací, neváhejte se obrátit na zákaznické oddělení nebo se odhlásit z odběru prostřednictvím daného tlačítka v marketingovém e-mailu.

Zlepšovat a inovovat

Můžeme také použít osobní údaje pro analytický výzkum, což nám umožňuje nalézt lepší řešení a zajistit, že budeme i nadále inovativní.

Když provádíme tyto průzkumy, používáme minimální vyžadované množství údajů a děláme to tak, aby vaše informace byly pseudonymizované nebo anonymizované.

Google analytics

Za účelem zajištění snadného používání webových stránek firmy DEGIRO pro klienty a vyhodnocování úspěšnosti kampaní využívá DEGIRO službu Google Analytics. Společnost DEGIRO podepsala smlouvu o užívání této služby a zajistila, že údaje budou co nejvíce anonymizovány, což zahrnuje maskování části IP adres.

Od koho máme osobní údaje?

Můžeme mít (některé) osobní údaje o každém, kdo má kontakt s DEGIRO. Pokud zažádáte o více informací, ukládáme informace, které jsou poskytovány během této žádosti.

Ze zákona vyžadujeme osobní údaje týkající se všech našich klientů. Tyto informace jsou shromažďovány při registraci nebo jsou vyžadovány v případě potřeby. V některých případech může být nutné, abychom k ověření nebo shromažďování informací využily třetí strany.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány?

Údaje o vás

To zahrnuje Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že jste korporátním klientem, shromažďujeme informace o Vaší společnosti nebo nadaci. Pokud otevřete účet pro nezletilou osobu nebo společný účet, shromažďujeme také informace týkající se sekundárních majitelů účtů. Vyžadujeme také kopie Vašeho občanského průkazu a osobních čísel jako je Vaše daňové identifikační číslo či jiné příslušné identifikátory.

Historie transakcí

Vedeme záznamy časů, kdy jste kontaktovali společnost DEGIRO, včetně telefonních záznamů, e-mailů nebo jiných způsobů, jakými jste s námi komunikovali.

Historie kontaktů

Vedeme záznamy časů, kdy jste kontaktovali společnost DEGIRO, včetně telefonních záznamů, e-mailů nebo jiných způsobů, jakými jste s námi komunikovali.

Návštěvy webových stránek a použití aplikace

V případě, že navštívíte web DEGIRO, shromáždíme i využitou IP adresu. V případě použití Vaší IP adresy, například prostřednictvím služby Google Analytics, se to bude provádět anonymně.

Externí zdroje dat

Existují případy, kdy společnost DEGIRO využije poskytnuté externí údaje, například při kontrole u příslušné obchodní komory nebo v případě, že je vyžadována kontrola úvěru.

V případě, že společnost DEGIRO provádí úvěrové kontroly (BKR), bude na tyto informace použita nejpřísnější diskrétnost. Každá osoba, která má přístup k těmto informacím, tak činí pouze při plnění své povinnosti při dodržování příslušného nařízení o ochraně údajů. V případě, že máte dotazy ohledně toho, kdy jsou kontroly BKR prováděny, kontaktujte zákaznické oddělení společnosti DEGIRO.

Citlivé osobní údaje

Citlivé osobní údaje zahrnují například identifikační daňové číslo, historii trestních činů, biometrické údaje, politické přesvědčení, sexualitu nebo etnický původ atd. Je-li nezbytné zpracování citlivých osobních údajů, platí pro ně přísnější pravidla.

Ve společnosti DEGIRO nikdy nevyužíváme citlivé údaje týkající se zdraví, náboženských přesvědčení, politických či filozofických přesvědčení, sexuální orientace nebo etnického původu. Máme právní povinnost identifikovat své klienty, a proto k tomuto účelu vyžadujeme daňové identifikační číslo.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

V zásadě nesdílíme vaše informace s nikým. Je možné, že můžeme sdílet osobní údaje v rámci skupiny, jejíž je DEGIRO součástí. Všichni členové skupiny, jejíž součástí je DEGIRO, mají stejně přísnou politiku ochrany osobních údajů. Policie, soudy, regulační orgány a daňové úřady mohou od nás také vyžadovat informace z právních důvodů. Postupujeme však takovým způsobem, abychom zajistili, že jakékoliv sdílení informací je legální a přiměřené.

Poskytovatelé služeb

V případě, že využijeme poskytovatele služeb, který bude asistovat DEGIRO, budeme se snažit Vás informovat o využití třetí strany a omezit sdílení osobních informací striktně pouze k tomu, k čemu je to potřeba pro konkrétní zadání.

V případě, že využijete fondy Morgan Stanley Liquidity Funds, je možné, že jim budeme muset poskytnout informace o tom, kdo jste. V případě, že tyto informace budou poskytnuty Morgan Stanley, budou zajištěna příslušná ochranná opatření.

S ostatními společnostmi, na vaši žádost

There are times when we will only share your personal data with other companies when you specifically ask. When this is done, we will specify this in the agreement to share the information.

DEGIRO jako kvalifikovaný zprostředkovatel si může vyměňovat informace přímo s Internal Revenue Service za účelem stanovení statusu vaší osoby jako non-US person, a případně získání snížené sazby srážkové daně.

Společnost DEGIRO bude za určitých okolností sdílet informace s příslušnými daňovými úřady.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Když se stanete klientem společnosti DEGIRO, budeme uchovávat vaše osobní údaje po celou dobu trvání našeho vztahu, máme tak legitimní obchodní potřebu. Po skončení vztahu jsme povinni tyto osobní údaje uchovávat po dobu pěti let. Tento časový horizont musíme dodržet, abychom zajistili dodržování zákonných povinností, jako je boj s finanční trestnou činností nebo řešení sporů nebo soudní obhajoby.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost

Investujeme spoustu času a zdrojů, abychom zajistili, že naše systémy a Vaše osobní údaje budou zajištěny příslušnými bezpečnostními opatřeními. V případě, že dojde k narušení našich systémů, oznámíme to příslušným orgánům a zajistíme i to, aby si toho byli vědomi i naši klienti.

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem včetně náhodných ztrát, zničení nebo zveřejnění vašich dat máme k dispozici příslušná technická a organizační opatření. Uplatňujeme omezení přístupu k osobním údajům, takže k vašim datům mají přístup pouze ti zaměstnanci, kteří ho potřebují. Aby bylo zajištěno, že jakékoliv nové zpracování vašich dat je odůvodněné a je v souladu se zákonem, provádíme hodnocení dopadu ochrany osobních údajů a monitorování všech externích zpracovatelů.

Diskrétnost

Všichni naši zaměstnanci podepsali dohodu o zachování diskrétnosti, přijali interní kodex chování a dodržují přísahu finančního sektoru. Navíc pouze autorizovaný personál je oprávněn prohlížet a zpracovávat Vaše osobní údaje.

Dozor

 • Na DEGIRO, nizozemskou pobočku společnosti flatexDEGIRO Bank AG, dohlíží především německý Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). V Nizozemsku podléhá společnost DEGIRO dozoru nad integritou nizozemské centrální banky (DNB) a dohledu nizozemského úřadu pro finanční trhy (AFM).

Používáte vaše osobní údaje při automatizovaném rozhodování?

Existují situace, například při změně profilu z BASIC na ACTIVE, TRADER nebo DAY TRADER, kdy dochází k automatické kontrole vašeho účtu s informacemi z Bureau Krediet Registratie. Pokud vám nebudeme schopni poskytnout službu Debit Money, zákaznická podpora vás kontaktuje a bude vás informovat o dalším postupu.

Vaše práva

 1. Právo na přístup:

  Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které o vás DEGIRO drží. Pro kopii těchto informací můžete kontaktovat příslušnou zákaznickou podporu společnosti DEGIRO, která vám tyto informace po jejich zabezpečení poskytne.

 2. Právo na opravu:

  Pokud zjistíte, že vaše data jsou nesprávná nebo zastaralá, kontaktujte příslušnou zákaznickou podporu společnosti DEGIRO a požádejte o aktualizaci těchto údajů.

 3. Stížnosti:

  Pokud máte stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím buď na příslušnou zákaznickou podporu společnosti DEGIRO, nebo kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na privacy@degiro.cz.

 4. Autoriteit Persoonsgegevens:

  V rámci GDPR máte právo si stěžovat na zpracování vašich osobních údajů na Autoriteit Persoonsgegevens.

V rámci GDPR máte další práva, která mohou být za určitých okolností aplikována:

 1. Právo na výmaz:

  Za určitých okolností je možné, abychom vymazali některé nebo všechny osobní údaje, které o vás uchováváme.

 2. Právo na omezení zpracování:

  Můžete požádat společnost DEGIRO o omezení způsobu zpracování vašich osobních údajů.

 3. Právo na přenositelnost:

  je možné požádat o zaslání vašich údajů třetí straně.

 4. Právo vznést námitku proti zpracování:

  Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, když se toto zpracování provádí na základě oprávněného zájmu.

 5. Právo na zastavení marketingu:

  Je možné přestat používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. To lze provést pomocí tlačítka pro zrušení registrace v marketingových e-mailech nebo kontaktováním příslušného oddělení zákaznické podpory. Vezměte prosím na vědomí, že o určitých záležitostech je naší povinností vás informovat, a proto nebude možné odhlásit se, pokud jste klientem, povinnost vás informovat se týká například změny Klientské smlouvy.

V případě, že byl požadován souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, pokud jde o vaše údaje.

Výše zmíněné žádosti budou společností DEGIRO zváženy a v přiměřené lhůtě zodpovězeny. Mějte na paměti, že některé z těchto žádostí nemusí být schváleny, například v případech, kdy by splnění žádosti vedlo k tomu, že DEGIRO nesplní právní požadavek nebo schopnost uplatnit nebo obhájit právní nárok.

Náš pohled na soukromí

U DEGIRO je důvěra našich klientů základem našeho vztahu. Proto se snažíme o to, aby naši klienti měli důvěru ve způsob, jakým nakládáme s jejich osobními údaji. Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom zajistili, že Vaše data budou v bezpečí a zpracováváme je pouze tehdy, když k tomu máme oprávnění.

Kdykoliv zpracováváme vaše osobní údaje, vždy se ujistíme, že je to pro nás nezbytné. Pokud je to možné, anonymizujeme vaše osobní údaje nebo pokud to není možné, použijeme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné. Při zpracování vašich osobních údajů zajistíme, že koncept ‚privacy by design‘, je v srdci našeho vývoje.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány, protože zákony a předpisy jsou průběžně předmětem změn. Budeme nadále přezkoumávat naše zásady, abychom zajistili, že budou vždy aktualizovány.

Otázky týkající se soukromí

V případě, že máte další dotazy týkající se soukromí nebo osobních údajů, můžete kontaktovat zákaznické oddělení společnosti DEGIRO.

V případě, že si chcete stěžovat na způsob, jakým jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, obraťte se na referenta ochrany osobních údajů prostřednictvím privacy@degiro.cz. Vezměte prosím na vědomí, že při kontaktu s referentem pro ochranu osobních údaje bude toto sdělení zodpovězeno v holandštině nebo angličtině. Úřad pro ochranu údajů poté zkontroluje Vaši stížnost a bude usilovat o řešení.

Pokud si stále myslíte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně dle zákona, můžete kontaktovat Autoriteit Persoonsgegevens a podat stížnost u nich.

K čemu používá společnost DEGIRO vaše osobní údaje?

Na základě vašeho výslovného svolení nebo pokud se stanete zákazníkem společnosti DEGIRO, registruje společnost DEGIRO (osobní) údaje, na které se vás ptala. Bez těchto údajů nemůže a nesmí společnost DEGIRO provozovat svoje podnikatelské činnosti. Společnost DEGIRO a společnosti skupiny DEGIRO používají údaje o vás pro to, aby vám poskytovaly služby, aby vás informovaly o (nových) produktech a službách společnosti DEGIRO a společností ve skupině, dále pro vytváření statistických analýz a pro plnění zákonných povinností.

Všechny telefonické hovory mezi zákazníkem a společností DEGIRO jsou zaznamenávány na zvukový nosič. Tyto záznamy jsou archivovány a používají se pro:

 • dodání důkazu, například v případě různé interpretace nebo sporu týkajícího se obsahu telefonického hovoru;
 • vyšetřování a stíhání (podvody);
 • hodnocení kvality poskytovaných služeb;
 • školení, koučing a hodnocení.

Zodpovědnost

Společnost DEGIRO dbá na to, aby zpracování vašich (osobních) údajů probíhalo způsobem, který splňuje požadavky na zajištění ochrany osobních dat. Společnost DEGIRO dodržuje při všech činnostech ustanovení Zákona na ochranu osobních dat a Zákona o finančním dozoru. Vaše (osobní) údaje nejsou poskytovány třetím osobám vně společnosti DEGIRO a vně společností skupiny DEGIRO bez vašeho výslovného souhlasu, kromě případů vyžadovaných povinnostmi vyplývajícími ze zákona.

Webové stránky třetích osob

Společnost DEGIRO a další společnosti skupiny nejsou odpovědné za opatření na ochranu osobních dat, která dodržují jiné webové stránky, a to ani v případě že jsou tyto spojeny s webovými stránkami společnosti DEGIRO a společností ve skupině hyperlinky nebo jiným způsobem.

Výkon práv

Máte právo nahlížet do svých údajů a pokud je to třeba, opravovat je. Můžete za tímto účelem kontaktovat společnost DEGIRO přes tyto webové stránky.

Rádi vás budeme e-mailem informovat o (nových) produktech a službách společnosti DEGIRO a dalších společností skupiny. Pokud o to nemáte zájem, dejte nám to vědět e-mailem na klienti@degiro.cz

Změny

Společnost DEGIRO si ponechává právo změnit smlouvu o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně sledovat smlouvu o ochraně osobních údajů při návštěvách těchto webových stránek.

Jste toho názoru, že dochází k jednání, které je v rozporu s touto smlouvou o ochraně osobních údajů, nebo jste nespokojeni s jiným aspektem námi poskytovaných služeb? Budeme rádi, když nám to sdělíte. Vaši stížnost vyřídí osoba pověřená dodržováním pravidel ve společnosti DEGIRO. Pokud by pro vás závěr šetření společnosti DEGIRO nebyl uspokojující, můžete se obrátit na Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG v Den Haag (www.kifid.nl).

Cookies

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.