DEGIRO a Peníze

Během roku 2018 začne platit nová legislativa týkající se fondů peněžního trhu. Za účelem transparentnosti bychom Vám rádi poskytli další vysvětlení a informace týkající se těchto i souvisejících změn.

Nová legislativa

Kvůli nové legislativě pro fondy peněžního trhu budou platit přísnější pravidla pro všechny FundShare Peněžní Fondy (Cash Funds). Správce fondu se navíc rozhodl, že několik peněžních fondů bude kvalifikováno jako "způsobilé fondy peněžního trhu". To se bude například týkat FundShare EUR Cash Funds, FundShare USD Cash Fund a FundShare GBP Cash Fund. Pro tyto fondy bude platit nejpřísnější a nejbezpečnější investiční politika. To znamená, že doba trvání půjček, do kterých tyto fondy investují, se zkrátí a úvěrové hodnocení půjček bude vyšší.

Fondy Peněžní Trhu

Společnost DEGIRO se domnívá, že je důležité, aby zákazníci pochopili, jak přesně funguje struktura fondů peněžního trhu. DEGIRO není bankou, nýbrž investiční společností. Investiční společnosti v Nizozemsku nemohou u sebe držet peníze svých klientů. Pokud se stanete klientem DEGIRO, udělujete tím pokyn k investování peněz do fondů peněžního trhu (FundShare Cash Funds). Vaše peněžní prostředky proto nejsou drženy u společnosti DEGIRO. Pro každou měnu, ve které můžete investovat prostřednictvím DEGIRO, je k dispozici samostatný fond peněžního trhu. Cílem fondů peněžního trhu je dosáhnout výnosu, který se rovná tržní úrokové sazbě, s co nejnižším rizikem. Další výhodou vedle nízkého rizika je to, že Vaše podíly v peněžním trhu jsou drženy striktně odděleny od majetku DEGIRO, stejně tak jako i Vaše ostatní investice.

Fondy peněžního trhu jsou často využívány institucionálními investory jako jsou penzijní fondy k tomu, aby objemné částky byly drženy bezpečným způsobem. V Evropě je v současně době držen přibližně 1 bilion EUR ve fondech peněžního trhu v Evropě - (Zdroj)

Profesionální struktura

Společnost DEGIRO byla původně založena jako broker pro institucionální investory, kteří vyžadují vysoký stupeň zabezpečení. Struktura společnosti DEGIRO (včetně fondů peněžního trhu) byla vytvořena tak, aby vyhovovala těmto požadavkům a od založení společnosti zůstala tato struktura nezměněna. Drobní investoři tak využívají stejnou strukturu, v níž jsou finanční nástroje včetně podílu ve fondu peněžního trhu striktně odděleny od majetku DEGIRO. To je zajištěno umístěním finančních nástrojů klientů do oddělených správních jednotek. V případě podílu v peněžním fondu jsou tyto podíly drženy přímo na Vaše vlastní jméno. Majetek klientů není jako takový vystaven rizikům společnosti DEGIRO. Na rozdíl od bank tedy není k ochraně investorů před bankrotem poskytovatele služeb nutný žádný systém ochrany vkladů.

"Cílem fondů peněžního trhu je dosáhnout výnosu, který se rovná tržní úrokové sazbě, s co nejnižším rizikem."

Správa FundShare fondů peněžního trhu

Správce fondu, který spravuje FundShare Cash Funds, zajišťuje splnění všech přísných požadavků. Za správu způsobilých fondů peněžního trhu je účtován poplatek za správu ve výši 0,09% ročně. To znamená, že za každých 100 EUR v rámci fondu peněžního trhu se správcovi fondu vyplácí každoročně devatenáct centů v rámci nákladů na správu. Tyto náklady jsou zahrnuty do výnosu fondu a nejsou účtovány samostatně. Záporný výnos fondu v důsledku současné úrokové sazby a poplatku za správu je v současné době kompenzován společností DEGIRO nezávazně, čímž tato kompenzace nevytváří žádná zákonná práva nebo povinnosti. Pro více informací viz "Které náklady souvisejí s fondy peněžního trhu?".

Přísná investiční politika

Během roku 2018 vstoupí v platnost nová legislativa týkající se fondů peněžního trhu. Přísnější pravidla platí pro všechny FundShare Peněžní fondy. Tam, kde je to možné, budou peněžní fondy kvalifikovány jako způsobilé fondy peněžního trhu. Platí to například v případě FundShare EUR Cash Funds, FundShare USD Cash Fund a FundShare GBP Cash Fund. Pro tyto způsobilé fondy peněžního trhu bude platit nejpřísnější a nejbezpečnější investiční politika. V rámci způsobilého fondu peněžního trhu bude výhradně investováno do úvěrů v měně příslušného fondu, například do EUR úvěrů pro fond peněžního trhu v EUR. Portfolia půjček mají průměrnou dobu trvání kratší než 60 dní. V důsledku toho je tržní a úvěrové riziko dlouhodobě omezené.

Peněžní prostředky v EUR jsou investovány pouze do státních dluhopisů. Ty mohou pocházet z německého, holandského, francouzského, rakouského a finského státu. Pouze tyto země jsou způsobilé kvůli svým vysokým úvěrovým ratingům. Peněžní Fondy USD a GBP mohou investovat do vládních i korporátních dluhopisů. Úvěrovost těchto dluhopisů musí být vždy alespoň AA + nebo AAA. Jedná se o dvě nejvyšší možné hodnocení. K omezení úvěrového rizika protistrany v korporátních úvěrech je maximálně 10% aktiv fondu investováno do jednoho emitenta. V případě státních dluhopisů je nejvýše 35% investováno do jednoho státu a také v maximální výši 30% v jedné půjčce.

Požadované dluhopisy, do kterých musí způsobilý fond peněžního trhu investovat za účelem splnění nejpřísnějších kritérií, nejsou v dané měně vždy k dispozici. Proto nelze všechny peněžní fondy kvalifikovat jako způsobilé fondy peněžního trhu. Přesto i pro ostatní peněžní fondy platí přísné požadavky.

Kliknutím zde můžete zobrazit investiční politiku pro každý fond.

Způsobilé fondy peněžního trhu

Krátká doba trvání

Způsobilý fond peněžního trhu má krátkou průměrnou dobu 60 dní. To znamená, že půjčky v portfoliu jsou splaceny v průměru do 60 dní. Tím se snižuje riziko nesplácení.

Likvidní portfolio

Způsobilý fond peněžního trhu investuje do takzvaných likvidních půjček, což znamená, že jsou snadno obchodovatelné, a mohou proto být rychle přeměněny na peníze.

Kvalitativní portfolio

Úvěry emitentů jsou průběžně sledovány, což omezuje možnost neočekávaných nedoplatků. V případě, že se úvěrové ratingy zhorší, fond peněžního trhu již nemůže do dotyčné půjčky investovat.

Diverzífikované portfolio

Celá aktiva způsobilého fondu peněžního trhu nebudou nikdy investována do jediného emitenta. Čím více jsou aktiva fondu rozdělena, tím menší dopad budou mít platební nedoplatky na celkový majetek fondu. Maximální expozice v jedné emitující instituci je 10% nebo 35% v případě státu.

Riziko

Hlavním cílem fondu peněžního trhu FundShare je minimalizovat riziko. Díky striktní investiční politice je riziko velmi nízké. Dle dokumentu Klíčové informace pro investory daného fondu je riziko 1 na stupnici od 1 do 7.

Pro bližší informace o rizicích a indikátoru rizika, které určil správce, Vás odkážeme na informační dokumenty poskytnuté daným správcem: Prospekt a Klíčové informace pro investory (KIID).

Risicometer

Please note: losses caused by these risks will not be compensated by DEGIRO. If you invest, you run a financial risk. The value of your investments may fluctuate. Results achieved in the past do not guarantee the future.

 

Ke stažení:

Způsobilé fondy peněžního trhu Investiční politika Klíčové informace pro investory (KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Fondy peněžního trhu
CHF Link Link Link
PLN Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
CZK Link Link Link
Risicometer

Upozorňujeme, že ztráty způsobené těmito riziky nebudou kompenzovány společností DEGIRO. Pokud investujete, vystavujete se finančnímu riziku. Hodnota Vašich investic může kolísat. Dosažené výsledky v minulosti nezaručují to samé v budoucnosti.

Náklady a výnosy FundShare peněžního fondu

V současné době jsou tržní úrokové sazby pro krátkodobé půjčky v eurech s nízkým rizikem negativní. Výsledkem je, že EUR Cash Fund v současné době dosahuje negativního výsledku.

Každoročně je účtována částka 0,09% z prostředků fondu jako náklady na správu způsobilých fondů peněžního trhu. Tyto náklady jsou zahrnuty do výnosu fondu.

Jakýkoliv pozitivní výnos z Vašich investic náleží Vám, negativní výnos v důsledku současných úrokových sazeb je aktuálně (nezávazně) kompenzován společností DEGIRO. Klikněte pro bližší informace. Tyto peněžní fondy nemají vstupní ani výstupní poplatky.

Níže je uveden obecný přehled situace fondů peněžního trhu ke dni 27. března 2018;

Způsobilé fondy peněžního trhu Současný úrok Kompenzace
EUR Negativní Ano
USD Pozitivní N/a
GBP Pozitivní N/a
Fondy Peněžního Trhu
CHF Negativní Ano
PLN Pozitivní N/a
SEK Negativní Ano
NOK Negativní Ano
HUF Negativní Ano
DKK Negativní Ano
CZK Negativní Ano

Upozorňujeme, že kompenzace se vztahuje pouze na záporné výnosy v důsledku záporných úroků a nákladů na správu. Ztráty způsobené investováním fondu nebudou kompenzovány společností DEGIRO. Toto riziko je malé.

Eonia úroková sazba

cashfund

Transparentnost

Nové evropské právní předpisy vyžadují, aby poskytovatelé finančních služeb byli transparentnější. DEGIRO tuto změnu vítá. Proto jsme upravili způsob, jakým budou Vaše podíly v Peněžním fondu ve WebTraderu zobrazovány. To Vám umožní sledovat hodnotu Vašeho podílu ve srovnání s předchozím dnem.

Právní informace

FundShare fond peněžního trhu je pod-fond ve struktuře Umbrella Fund Fund (UCITS). Fond peněžního trhu je registrován (a zároveň kontrolován) u Nizozemského orgánu pro finanční trhy (AFM). Pro bližší informace si můžete stáhnout dokument s Klíčovými informacemi pro investory nebo Prospekt zde.

Eonia úroková sazba

cashfund

Dotazy

V zásadě, pokud se taková úvěrová událost uskuteční bez zajištění, může být celá částka investovaná do emitující instituce, ztracena. V případě, že jsou aktiva fondu vystavena této úvěrové události ve výši 5%, pak hodnota fondu může klesnout o 5%. Každých 100 EUR v podílech Peněžního fondu je pak tedy oceněn 95 EUR. Riziko pro takovou úvěrovou událost je velmi nízké.
Ne, v Nizozemsku nemají investiční firmy možnost držet peníze svých klientů. Proto byla vytvořena struktura fondu peněžního trhu.
Neexistují žádné náklady spojené s nákupem a prodejem podílů v peněžních fondech. Poplatek za správu FundShare způsobilých fondů peněžního trhu činí 0,09% ročně. Tyto náklady jsou zahrnuty do výnosu fondu. Společnost DEGIRO se rozhodla kompenzovat záporný výnos v důsledku nákladů na správu a záporného tržního úroku (nezávazně). Další informace naleznete níže v části "Jak funguje kompenzace záporného úroku u FundShare fondů peněžního trhu?".

Pro mnoho klientů bude tržní úrok v domácí měně negativní. Chceme zabránit tomu, aby byli naši klienti zasaženi tímto negativním úrokem, proto jsme se rozhodli nezávazně kompenzovat záporný výnos Peněžních fondů v důsledku nákladů na správu a úroku.

Je možné, že hodnota Peněžního fondu bude klesat v důsledku ztrát, které vyplynou z investic daného fondu. Tato situace může nastat, pokud například nizozemský nebo německý stát neočekávaně přestane plnit své platební povinnosti. V takovém případě společnost DEGIRO nenabízí žádné kompenzace za vzniklé ztráty. Toto riziko je velmi malé.

Kompenzace je zcela nezávislé rozhodnutí a nevytváří žádná práva a povinnosti pro DEGIRO, že v budoucnu bude aplikován stejný přístup. DEGIRO vyplácí tuto kompenzaci na základě obchodních úvah. DEGIRO si vyhrazuje právo upustit od této kompenzace. DEGIRO Vás o tom bude včas informovat.

Až do nedávné doby byla kompenzace zahrnuta do výnosu fondu. To se změní u způsobilých fondů peněžního trhu, u kterých dostanete přímou kompenzaci. Brzy se Vám ve WebTraderu zobrazí částka, která bude následně vyplacena. To Vám poskytne náhled na výnos realizovaný fondem peněžního trhu. Váš disponibilní zůstatek ve WebTraderu zůstane nezměněn.

Níže naleznete přehled s informací o tom, zda existuje negativní úrok a kompenzace podle dostupného fondu peněžního trhu.

Způsobilý fond peněžního trhu Současný úrok Kompenzace
EUR Negativní Ano
USD Pozitivní N/a
GBP Pozitivní N/a
Money Market Fund
CHF Negativní Ano
PLN Pozitivní N/a
SEK Negativní Ano
NOK Negativní Ano
HUF Negativní Ano
DKK Negativní Ano
CZK Negativní Ano
Pro komfort svých klientů DEGIRO poskytuje tuto stánku v několika jazycích. V případě sporu je Anglická verze této stránky (zde) řídící verzí.

Otevřete si účet během několika minut.

Začněte během pár minut.

  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.
  • Neuvěřitelně nízké poplatky.
  • Komplexní nástroje, schopnosti a služby.
  • Celosvětově. Kdykoli a odkudkoli.
  • Bezpečná struktura.

Partneři a Poskytovatelé