Bezpečí a Důvěra

DEGIRO zajišťuje, že všechny vaše investice jsou v bezpečí. Vaše investice (včetně peněz investovaných do fondů peněžního trhu) jsou drženy odděleně od společnosti DEGIRO.

Naše struktura

V případě, že by se společnosti DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou součástí konkurzní podstaty.

Na rozvahových účtech

-

-

-

Odděleno

Akcie a dluhopisy

Fondy Peněnžního Trhu

Deriváty

Na rozvahových účtech

Odděleno

-

Akcie a dluhopisy

-

Fondy Peněnžního Trhu

-

Deriváty

Oddělení aktiv

U DEGIRO si můžete být jisti, že vaše investice jsou drženy bezpečně. K držení vašich aktiv používá DEGIRO samostatnou entitu (SPV). To znamená, že vaše aktiva jsou držena odděleně od aktiv společnosti DEGIRO. Jediným úkolem této entity je správa a ochrana vašich investic. Ze zákona nemůže SPV vykonávat žádné obchodní činnosti. V případě, že by se společnosti DEGIRO něco stalo, nebudou vaše investice součástí právní podstaty, ale zůstanou v úschově samostatné entity. Tato entita bude držet vaše aktiva u třetích stran. Pokud je to možné nebo právně vyžadováno, společnost DEGIRO bude požadovat, aby tyto třetí strany zajistily segregaci aktiv, aby byly investice klientů společnosti DEGIRO chráněny i proti jejich bankrotu. Pravidla týkající se segregace aktiv se liší v každé zemi (v rámci EU i mimo EU). Pokud nedochází k segregaci aktiv ve vztahu k třetí straně v řetězci úschovy, mohou být finanční nástroje držené u této třetí strany, v případě bankrotu této strany, ztraceny. Více informací naleznete v bližších informacích o investičních službách.

Fondy Peněžního Trhu

DEGIRO není bankou, ale investiční společností. Banky mohou použít peníze, které jejich klienti drží na účtech, pro vlastní podnikání, pro půjčky třetím stranám, nebo na investice. Jelikož klienti banky podstupují riziko ztráty svých finančních prostředků, existuje u bankovních vkladů také systém bankovní garance. Protože společnost DEGIRO není bankou, nemá povoleno držet peníze klientů na svých účtech nebo je využít pro své vlastní investice. Vaše peníze tak nejsou drženy u DEGIRO. Peníze, které od Vás DEGIRO obdrží, jsou okamžitě investovány (na základě trvalého příkazu) ve fondech peněžního trhu.

Fondy peněžního trhu jsou investiční fondy, jejichž cílem je s co nejnižším rizikem dosáhnout výnosu, který je mírně nižší než obvyklá tržní sazba v příslušné měně. Hodnota těchto fondů může kolísat, stejně jako u jakékoli jiné investice. Pokud nechcete investovat do fondu peněžního trhu vůbec či méně, můžete investovat hodnotu svých investic ve fondu peněžního trhu do jiných finančních nástrojů dle vašeho výběru. Můžete také dát DEGIRO instrukci pro výběr peněz zpět na Váš bankovní účet. Veškerý majetek v rámci fondu peněžního trhu je držen odděleně od jeho emitenta, a proto nepředstavuje žádné riziko v případě bankrotu DEGIRO nebo emitenta. Více informací o fondech peněžního trhu můžete nalézt zde.

Půjčování cenných papírů

Když se stáváte klientem, dáváte společnosti DEGIRO právo půjčovat vaše cenné papíry. To proto, aby bylo možné cenné papíry shortovat. Rizika půjčování cenných papírů jsou řízena následovně:

- Za prvé, DEGIRO (nikoli vypůjčující strana) je „protistranou“, a proto zaručuje včasnou návratnost vypůjčených aktiv vlastním kapitálem.

- Kromě toho společnost DEGIRO vyžaduje zabezpečení od půjčovatele. To je zajištěno zástavním právem na zůstatek, které společnost DEGIRO u daného klienta má. Půjčená aktiva jsou dále zahrnuta do průběžného sledování rizik společnosti DEGIRO.

- Klientovi, jehož aktiva jsou zapůjčena, může vzniknout škoda pouze v okamžiku, kdy jak půjčující strana, tak DEGIRO již nejsou schopny dostát svým závazkům (tj. jsou v konkurzu) a hodnota aktiv klesla nebo hodnota zapůjčených cenných papírů vzrostla. Výše škody je omezena na rozdíl mezi hodnotou půjčených cenných papírů a zástavou poskytnutou vypůjčovatelem.

Systém ochrany investorů & Systém pojištění vkladů

Majetek klientů DEGIRO je oddělen od samostatných subjektů, a je tak chráněn před platební neschopností společnosti DEGIRO. V nepravděpodobném případě, že oddělená aktiva nebude možné vrátit klientům, spadá DEGIRO do německého systému pro odškodnění investorů, který kompenzuje ztráty z nevrácených aktiv až do výše 90% (maximálně 20 000 EUR). Kromě toho bude jakékoli peníze vložené na hotovostní účet DEGIRO u flatexDEGIRO Bank AG garantováno až do výše EUR 100 000 v rámci německého systému pojištění vkladů Informace o německém systému ochrany investorů a německém systému pojištění vkladů najdete v angličtině na webových stránkách BaFin zde.

Kdo dohlíží na DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, obchodující pod názvem DEGIRO, je nizozemská pobočka flatexDEGIRO Bank AG. Jako německá regulovaná banka je pod dohledem flatexDEGIRO Bank AG primárně německý finanční regulátor, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bafin je německý ekvivalent nizozemského úřadu pro finanční trhy (AFM). FlatexDEGIRO Bank AG navíc spadá pod nepřímý dohled Evropské centrální banky (ECB). V Nizozemsku má nizozemská centrální banka (DNB) za úkol dohlížet na integritu společnosti DEGIRO a my podléháme dohledu ze strany AFM. Naši registraci ve veřejném registru DNB si můžete prohlédnout zde.

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.