Bezpečné a spolehlivé

Dbáme na to, aby byly všechny vaše investice v bezpečí. Pokud by se společnosti DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou považovány za vymahatelná aktiva pro věřitele. Kromě toho jsme součástí banky (flatexDEGIRO Bank AG) a vaše neinvestované peníze jsou chráněny až do výše 100 000 EUR v rámci německého systému pojištění vkladů.

Oddělení aktiv

U společnosti DEGIRO si můžete být jisti, že vaše investice budou bezpečně drženy. K držení vašich aktiv používáme samostatný právní subjekt (SPV). To znamená, že jsou drženy odděleně od aktiv společnosti DEGIRO. Jediným úkolem tohoto subjektu je spravovat a chránit vaše investice. Ze zákona nemůže vykonávat žádné komerční činnosti. Pokud by se společnosti DEGIRO něco stalo, vaše investice nebudou považovány za vymahatelná aktiva pro věřitele a zůstanou v úschově samostatného subjektu. Tento subjekt bude vaše aktiva držet u třetích stran. Tam, kde je to možné nebo to vyžaduje zákon, bude společnost DEGIRO od těchto třetích stran vyžadovat oddělení aktiv za účelem ochrany investic našich klientů před jejich případným bankrotem. Pravidla týkající se oddělení aktiv se v každé zemi (v rámci i mimo EU) liší. Pokud by nebyla aktiva týkající se třetí strany v řetězci správy oddělena, mohlo by v případě bankrotu této třetí strany dojít ke ztrátě finančních nástrojů, které má v držení. Více informací naleznete v ISI – Investiční služby.

Hotovostní účet

Při registraci u společnosti DEGIRO vám bude také založen bankovní účet (hotovostní účet) u banky flatexDEGIRO Bank. Na tomto odděleném osobním účtu s osobním IBANem pak budou drženy vaše neinvestované peníze. Zároveň to znamená, že se na vaše peníze vztahuje ručení až do výše 100 000 EUR podle platného německého systému pojištění vkladů (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Váš nový hotovostní účet bude přímo propojen s vaším stávajícím investičním účtem DEGIRO. Tento hotovostní účet nelze využívat k jiným bankovním úkonům. Můžete jej použít pouze k držení peněz za účelem jejich snadného zpřístupnění při investování na vašem účtu DEGIRO.


Půjčky cenných papírů

Když se stanete klientem, dáte společnosti DEGIRO právo půjčovat vaše cenné papíry. Důvodem je usnadnění přechodu na krátké pozice; „debetní cenné papíry“. Rizika půjčky cenných papírů jsou řízena následovně:

- Za prvé je společnost DEGIRO (a nikoli vypůjčitel) „protistranou“, a proto svým vlastním kapitálem zaručuje včasný návrat půjčených cenných papírů.

- Kromě toho společnost DEGIRO vyžaduje od půjčující strany zajištění. To je realizováno zástavním právem, které má společnost DEGIRO k zůstatku tohoto klienta, a vypůjčená aktiva jsou zahrnuta do kontinuálního sledování rizik společnosti DEGIRO.

- Škoda pro klienta, jehož aktiva jsou půjčována, proto vzniká pouze v okamžiku, kdy vypůjčitel a společnost DEGIRO již nejsou schopny dostát svým závazkům (tj. jsou v konkurzu) a hodnota zajištění klesla nebo hodnota půjčených cenných papírů vzrostla. Výše škody je omezena na rozdíl v hodnotě mezi zapůjčenými cennými papíry a zajištěním poskytnutým vypůjčovatelem.

Systém odškodnění investorů a systém pojištění vkladů

Vaše aktiva jsou rozdělena samostatným subjektům, což zajišťuje jejich ochranu pro případ insolvence společnosti DEGIRO. V případě, že by oddělená aktiva nemohla být vrácena klientům, což je vysoce nepravděpodobné, spadá společnost DEGIRO do německého systému odškodnění investorů, který kompenzuje případné ztráty z nevrácených aktiv až do výše 90 % (maximálně 20 000 EUR).

Kromě toho jsou všechny peníze uložené na hotovostním účtu DEGIRO u banky flatexDEGIRO Bank AG zaručeny až do výše 100 000 EUR německým systémem pojištění vkladů.

Informace o německém systému ochrany investorů a německém systému pojištění vkladů naleznete v angličtině na webových stránkách regulačního orgánu BaFin zde.

Kdo dohlíží na společnost DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, která působí pod názvem DEGIRO, je nizozemskou pobočkou flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG je primárně pod dohledem německého Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). V Nizozemsku flatexDEGIRO Bank Dutch Branch dohledu nad bezúhonností ze strany DNB a dohledu ze strany AFM.

Otevřete si účet ještě dnes

Připojte se k více než 2 milionům klientů, kteří vložili svou důvěru v nás.

Otevřete si zdarma účet nyní

Investování zahrnuje rizika: Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.

Investování zahrnuje rizika:
Můžete přijít o část nebo celý svůj vklad. Doporučujeme investovat pouze do těch finančních produktů, které odpovídají vašim znalostem a zkušenostem.